Αρχική Επικοινωνία

 
 

Eγγραφείτε στο Newsletter της ΓΝΩΣΙΣ Computers, και μάθετε πρώτοι τα νέα μας.

 
 
 


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 
Αρχική > Προϊόντα > Διαχείριση Έργων

Διαχείριση Έργων

Διαχείριση Έργων Κ.Π.Σ.

Το έργο

Όπως είναι γνωστό η υλοποίηση έργων στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ είναι πολύ διαφοροποιημένη σε σχέση με το Β' ΚΠΣ. Τόσο οι διαδικασίες ένταξης όσο και αυτές της απολογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής των έργων έχουν γίνει πιο πολύπλοκες και γραφειοκρατικές. Τώρα πλέον δεν εντάσσονται έργα αν δεν είναι ώριμα και δεν πληρούν τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς και τους νόμους. Οι δυσκολίες αυτές εντείνονται στο στάδιο της πληρωμής των έργων όπου απαιτείται η τήρηση αυστηρών διαδικασιών παρακολούθησης και έκδοση αναφορών προς τις εποπτεύουσες αρχές.

Επίσης το γεγονός ότι ενώ διανύουμε τυπικά τον τρίτο χρόνο υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ οι ρυθμοί απορρόφησης των κονδυλίων δεν είναι ικανοποιητικοί, θέτουν σε κίνδυνο της απώλειας πόρων σε περίπτωση επιπλέον καθυστερήσεων στην αξιοποίηση πόρων. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν για το Γ΄ ΚΠΣ για τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας του συστήματος διοίκησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του διοικητικού μηχανισμού που εμπλέκεται στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιβάλλουν την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Γ΄ Διαρθρωτικού Πακέτου, το οποίο είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με αυτό του Β΄ ΚΠΣ.

pv1-small.jpg

Στα πλαίσια αυτά είχε καταστεί πλέον πασιφανής η αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, που θα επέτρεπε την ομογενοποιημένη αντιμετώπιση των έργων και του κύκλου ολοκλήρωσή τους. Η εταιρεία μας προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Οικονομικού Αντικειμένου των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις τους.

pv2-small.jpg

Το Προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δεν είναι μόνο υπολογιστικό εργαλείο αλλά και ένας νέος τρόπος σκέψης, για την επεξεργασία και αντιμετώπιση διαχείρισης - παρακολούθησης - ελέγχου όλων των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Από την παρακολούθηση του Φορέα Υλοποίησης μέχρι και την εξαγωγή σύνθετων αναφορών το Προτεινόμενο ΟΠΣ

pv3-small.jpg

εκπλήσσει με την απλότητα και την ταχύτητά του. Η εφαρμογή παρέχει συνεχώς βοηθήματα, κάνει ελέγχους, εντοπίζει προβλήματα και ακολουθεί τις βέλτιστες τεχνικές ώστε να δίνει γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Η ευχρηστία του, είναι το πιο ισχυρό από τα φανερά του χαρίσματα. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καθοδηγείται ο χρήστης για την βέλτιστη παρακολούθηση των δεδομένων και παρέχει όλες τις ευκολίες και την ευελιξία των Windows μέσα από ένα συνεκτικό και ενιαίο περιβάλλον χρήσης. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όχι μόνο εύκολο στον χειρισμό του, αλλά και με απόλυτη ασφάλεια για τα δεδομένα.

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του pVision, είναι τα εξής:pv4-small.jpg

 • Παρακολούθηση του Προγράμματος σε επτά επίπεδα: Φορέας, Πρόγραμμα, Αξονας, Μέτρο, Δράση, Πράξη και Υποέργο.
 • Παρακολούθηση του Προγράμματος από τη φάση των προενταξιακών διαδικασιών έως την έκδοση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των πράξεων & υποέργων.
 • Παρακολούθηση των χρηματοδοτικών στοιχείων (προϋπολογιστικών, τροποποιημένων , απολογιστικών), των αντίστοιχων δεικτών, και των ποσοστών απορρόφησης σε επίπεδο Προγράμματος, Αξόνων, Μέτρων, Δράσεων, Πράξεων και Υποέργων.
 • Κατηγοριοποίηση επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΥΠΕΘΟ.
 • Παρακολούθηση κατά τομέα και υποτομέα σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΥΠΕΘΟ.
 • Κατηγοριοποίηση ενεργειών στις οποίες υπάγονται οι πράξεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΥΠΕΘΟ.
 • Παρακολούθηση των δεσμεύσεων κατά έτος, εξάμηνο αλλά και κατά πηγή χρηματοδότησης.
 • Παρακολούθηση προγραμματικών συμβάσεων.
 • Χρονική παρακολούθηση των πράξεων (ημερομηνίες προκήρυξης, δημοπράτησης, προβλεπόμενης ολοκλήρωσης και περάτωσης των πράξεων με τις πιθανές παρατάσεις).
 • Καθορισμός διακριτών τμημάτων φυσικού αντικειμένου των πράξεων.
 • Χρονοπρογραμματισμός του φυσικού αντικειμένου των πράξεων.
 • Παρακολούθηση φυσικών δεικτών ανά Υποέργο.
 • Παρακολούθηση συμβατικού αντικειμένου ανά Υποέργο, πρόγραμμα & πηγή χρηματοδότησης.
 • Παρακολούθηση των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων του Φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος προϋπολογιστικά και απολογιστικά.
 • Παρακολούθηση για κάθε πράξη των τροποποιήσεων του συμβατικού αντικειμένου (ποσό, ημερομηνία τροποποίησης, αριθμός απόφασης έγκρισης).
 • Διαχείριση και παρακολούθηση όλων των πηγών χρηματοδότησης του φορέα που διαχειρίζεται, των επιχορηγήσεων του κρατικού προϋπολογισμού, των επιχορηγήσεων από τα υπουργεία καθώς και των προγραμμάτων της.
 • Παρακολούθηση όλων των φορέων που εμπλέκονται με τα Υποέργα όπως: φορείς χρηματοδότησης, υλοποίησης, πρότασης, επίβλεψης, λειτουργίας του Υποέργου κλπ.
 • Παρακολούθηση τιμολογίων, ενταλμάτων πληρωμών και παραστατικών που αφορούν την εκτέλεση μέρους ή όλου του Υποέργου.
 • Παρακολούθηση των εισπράξεων των φορέων, δηλαδή των χρημάτων που εισπράττουν οι φορείς υλοποίησης από το Υποέργο.
 • Παρακολούθηση πληρωμών ανά Πράξη, Υποέργο, Πρόγραμμα & πηγή χρηματοδότησης.
 • Παρακολούθηση των μη επιλέξιμων δαπανών των δικαιούχων / αναδόχων.
 • Παρακολούθηση πληρωμών ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΥΠΕΘΟ.
 • Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΥΠΕΘΟ.
 • Έκδοση Τριμηνιαίου Δελτίου Πράξης και Υποέργου σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΥΠΕΘΟ.
 • Ορισμός και παρακολούθηση "κρίσιμων σημείων" (check points) για το φυσικό, οικονομικό και χρονικό αντικείμενο των Υποέργων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η υλοποίηση της εφαρμογής έχει βασιστεί στις τεχνολογίες και τις λύσεις της Microsoft εξασφαλίζοντας όλες τις ευκολίες και την ευελιξία των Windows μέσα από ένα συνεκτικό και ενιαίο περιβάλλον χρήσης. Καθοδηγεί τον χρήστη για την βέλτιστη παρακολούθηση των δεδομένων μέσα από το λαβύρινθο των υπολογισμών και των ελέγχων.

pv5-small.jpg

Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΟΠΣ είναι τα εξής :

 • Συμβατότητα με όλες τις πλατφόρμες λειτουργικού συστήματος της Microsoft 2000, Windows XP).
 • Συνεργασία με όλες τις καταξιωμένες πλατφόρμες RDBMS.
 • Πλήρες ελληνικό περιβάλλον εργασίας και γραφικό περιβάλλον GUI.
 • On-line βοήθεια (on-line help) στα Ελληνικά σε όλα τα υποσυστήματα.
 • Πολλαπλά και ποικίλα επίπεδα ασφάλειας στην πρόσβαση των χρηστών του συστήματος.
 • Λεπτομερειακή καταγραφή των κινήσεων των χρηστών (auditing).
 • Πλήρη συνεργασία με τις εφαρμογές MS-Office.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με πακέτα λογιστικών εφαρμογών ή συστήματα ERP.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα (Intranet).
 • Υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης των τελικών χρηστών (διαφοροποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης).

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα pVision, είναι πολύ απλό στην εφαρμογή του, είναι το μοναδικό σύστημα που συνδυάζει σωρεία από χαρακτηριστικά που διευκολύνουν κάθε Δημόσιο Φορέα για τις εξής ενέργειες:

 • Προετοιμασία Προγραμμάτων
 • Έγκριση Προγραμμάτων
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων
 • Κλείσιμο Προγραμμάτων από το επίπεδο του Υποέργου ως το επίπεδο του προγράμματος
Το σύστημα έχει την δυνατότητα κάλυψης των ιδιαιτεροτήτων κάθε φορέα μέσω διαφορετικών εκδόσεων (versions). Ενδεικτικά οι φορείς που καλύπτει το ΟΠΣ είναι:
 • Ενδιάμεσοι Φορείς για έργα ΜΜΕ
 • Περιφέρειες
 • ΟΤΑ β' βαθμού
 • ΟΤΑ α' βαθμού
 • Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

Διαχείριση Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας

Το έργο

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" αποτελεί μια καινοτομία για την Ελλάδα. Για την λειτουργία του απαιτείται σωστή οργάνωση και εξειδικευμένο προσωπικό. Η κατάρτιση μηνιαίων προγραμμάτων επισκέψεων, η παρακολούθηση των επισκέψεων, η στατιστική απεικόνιση τους, η διαχείριση των βοηθούμενων και του προσωπικού είναι εργασίες που απαιτούν χρόνο. Η εφαρμογή "Διαχείριση Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας" δημιουργήθηκε με σκοπό την διαχείριση όλων των παραπάνω μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος όπου όλες οι ενέργειες γίνονται με την χρήση του "ποντικιού" και με ελάχιστη πληκτρολόγηση.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

 • Διαχείριση απεριόριστου αριθμού δομών
 • Διαχείριση απεριόριστου αριθμού βοηθούμενων και υπαλλήλων
 • Εύκολη αναζήτηση βοηθούμενων και υπαλλήλων
 • Δυνατότητα αποθήκευσης πλήθους δεδομένων
 • Αναζήτηση επισκέψεων
 • Καταχώρηση εργασιών ανά υπάλληλο
 • Καταχώρηση εκκρεμοτήτων ανά υπάλληλο
 • Εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων
 • Επίπεδα χρηστών

Κατά την αρχική παραμετροποίηση καταχωρούνται όλες οι δομές που θα διαχειριστεί η εφαρμογή, οι βοηθούμενοι και το προσωπικό της κάθε δομής καθώς και στοιχεία για τον τόπο εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο η καθημερινή ενασχόληση με την εφαρμογή περιορίζεται στην καταχώρηση των επισκέψεων και στην εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων.

hh1-small.jpg

Οι καρτέλες για την εισαγωγή των βοηθούμενων και των υπαλλήλων περιέχουν πλήθος στοιχείων χωρίς βέβαια να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων.

hh2-small.jpg

Η συμπλήρωση της καρτέλας επίσκεψης γίνεται πολύ εύκολα επιλέγοντας τον κάθε υπάλληλο και τσεκάροντας τις εργασίες που εκτέλεσε. Μία σημαντική λειτουργία σε αυτή τη φάση καταχώρησης είναι η δυνατότητα εισαγωγής εκκρεμοτήτων για κάθε υπάλληλο.

hh3-small.jpg

Η αναζήτηση βοηθούμενων, υπαλλήλων, επισκέψεων γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων καρτελών. Στις καρτέλες αυτές μπορούμε να κάνουμε μία απλή αναζήτηση (χωρίς κάποιο κριτήριο) ή μία σύνθετη αναζήτηση (με πλήθος κριτηρίων). Για παράδειγμα μπορούμε να αναζητήσουμε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα Αύγουστο ή όλους του βοηθούμενους που κατοικούν σε κάποιο συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα και έχουν γεννηθεί πριν από κάποια ημερομηνία.

hh4-small.jpg

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι οι έτοιμες εκτυπώσεις. Έντυπο Ημερήσιας Φροντίδας, Στατιστικές Απεικονίσεις, Έντυπο Επίσκεψης, Ατομική Καρτέλα είναι μερικές από αυτές. Όλα τα παραπάνω έντυπα εμφανίζονται συμπληρωμένα στην οθόνη του υπολογιστή μας εφόσον βέβαια έχουμε καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης στο έντυπο πριν το εκτυπώσουμε.

hh5-small.jpg

Η εφαρμογή "Διαχείριση Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας" έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών και στηρίζεται στην αρχιτεκτονική "client-server". Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή επεξεργασία πληροφοριών. Κάθε χρήστης έχει το δικό του κωδικό που είναι απαραίτητος για την εκκίνηση της εφαρμογής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητας δημιουργίας διαφορετικών επιπέδων χρηστών. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ότι ένα χρήστης μπορεί να καταχωρίσει έναν βοηθούμενο αλλά δεν μπορεί να τον διαγράψει ενώ κάποιος άλλος μπορεί να διαγράψει έναν βοηθούμενο αλλά δεν μπορεί να καταχωρίσει μια επίσκεψη.

hh6-small.jpg

 

 

Δώστε μια φράση ή λέξη κλειδί για την αναζήτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας ...

 
 
Copyright © 2006 Γνώσις Computers Παπαμαύρου & Βέλιου - Λαμία - Τηλ.:2231020000 - info (at) gnosis.com.gr
Σχεδιασμός και δημιουργία από την ΓΝΩΣΙΣ Computers. Όροι Χρήσης,Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.